Vzdělávání v sociálních službách

Nabízím vzdělávání pracovníků v sociálních službách.STRES A KOMUNIKACE V KRIZOVÝCH SITUACÍCH - UVEDENÍ DO PROBLEMATIKY


kurz je akreditován MPSV ĆR - č. 2010/188 - PC/SP/VP/PP

Kurz "Stres a komunikace v krizových situacích - uvedení do problematiky" poskytuje teoretickou i praktickou podporu pracovníkům v sociálních službách, sociálním pracovníkům a vedoucím pracovníkům při komunikace ve stresu a v krizových situacích. Účastníci se seznámí se specifiky komunikace ve stresu, uvědomí si situace, které je stresují, a způsoby, jak se mohou v těchto situacích starat o své potřeby. Věnují pozornost problematice poskytování podpory uživatelům, kteří jsou ve stresu či krizových situacích. Kurz je koncipován jako interaktivní - nabízí vedle teoretických poznatků i učení prostřednictvím prožitků, modelových situací a sebepoznávání. V průběhu kurzu je nabízen a využíván Gestalt přístup a Přístup zaměřený na člověka (Rogersovský přístup).

Cíle kurzu
Účastníci se teoreticky i prožitkově seznámí se specifiky komunikace ve stresových a krizových situacích. Zvýší svou připravenost a prohloubí své dovednosti v těchto situacích reagovat.
  • Účastníci se naučí rozpoznávat a uvědomovat si stres.
  • Účastníci si uvědomí své tendence ve stresové situaci jednat.
  • Účastníci se seznámí se zásadami, jak ve stresových situacích zajistit své potřeby.
  • Účastníci se seznámí s postupy, jak jednat osobami, které jsou ve stresu.
  • Účastníci si uvědomí, jak by mohli vybrané stresové a krizové situace při poskytování sociální služby řešit a jak jim předcházet.
  • Účastníci si vytvoří představu, jak by chtěli rozvíjet své dovednosti předcházet stresovým a krizovým situacím a tyto situace řešit.

Komu je kurz určen
Kurz je určen zejména pro sociální pracovníky, pracovníky v sociálních službách, vedoucí pracovníky zaměstnanců v přímé péči, fyzické osoby, které poskytují příjemci příspěvku na péči - odbornou podporu.

Počet účastníků ve skupině
Minimální počet účastníků 12, maximální počet účastníků 15.

Místo konání
Kurz je možné uskutečnit buď v organizaci, která si jej objedná, nebo v Olomouci.
Pro individuální zájemce a menší skupiny zájemců se kurz koná 1 - 2 x ročně v Olomouci

Průběh kurzu
Kurz "Stres a komunikace v krizových situacích - uvedení do problematiky" je uskutečňován v rozsahu 7 vzdělávacích hodin.
V průběhu kurzu je pracováno metodami prezentace, práce ve skupinách, týmová diskuze, praktická cvičení, modelové situace, experimenty (techniky k uvědomění), práce s uvědoměním, sebereflexe, supervizní techniky, práce s literaturou.
Vzdělávací hodinou je 45 minut.

Kriteria pro získání osvědčení:
1. 85 % účast (jednotkou je vzdělávací hodina)
2. 80 % úspěšnost v testu ověření získaných kompetencí.

Opravné prostředky:
a) Účast. Pokud účastník dosáhl 75 % účasti a nesplňuje přitom požadovanou účast 85 %, může získat osvědčení tím, že zpracuje esej k tématu, kterému nebyl přítomen. Lektor zadá strukturu a rozsah tématu (teoretická část, aplikace v sociálních službách). Rozsah eseje 5 - 10 stran tisku.
b) Test. Lektor nabídne účastníkovi opravný termín pro zpracování testu.

Cena
Pro poskytovatele sociálních služeb, kteří si kurz objednají pro skupinu pracovníků, a kurz se uskutečňuje v jejich organizaci:
Lektorné smluvní: od 500,-- Kč/za hodinu (za celou skupinu)
Cestovné: dle pravidel pro cestovní náhrady

Pro jednotlivce a menší skupiny pracovníků, pokud se kurz uskutečňuje v Olomouci:
500,- Kč/osoba za kurz /7 vzdělávacích hodin/ (v ceně je započítán pronájem prostorů a drobné občerstvení).
Kontakty

I. P. Pavlova 69
Olomouc 779 00
585 411 375
773 227 544
Email


Klikněte pro podrobnosti