Vzdělávání v sociálních službách

Nabízím vzdělávání pracovníků v sociálních službách.ZÁKLADNÍ KURZ PLÁNOVÁNÍ SLUŽBY


Kurz je akreditován MPSV - číslo akreditace : 2009/641 - PC/SP/VP/PP.

Místo: zařízení poskytovatele
Cílová skupina: klíčoví pracovníci, pracovníci odpovědní za plánování služby, management, sociální pracovníci. Ve skupině může být maximálně 8 -12 účastníků.
Cíl: účastníci si osvojí metody plánování služby s komunikujícími i nekomunikujícími uživateli, vedení dokumentace k plánování služby a vytvoří návyky sdílení v týmu. Vzdělávání

Metody:
Základem kurzu je prezentace teorie, metod a postupů při plánování služby. Kurz vychází z metod sociální práce a humanistické psychologie / psychoterapie. Připravuje účastníky k naplnění požadavků zákona o sociálních službách standardů kvality v oblasti plánování služby. Plánování služby je přitom chápáno především ve smyslu kvalitního dialogu klíčového pracovníka s uživatelem a sebou samým či jinými osobami. Těžiště kurzu spočívá v aktivní práci účastníků s uživateli a následné supervizní podpoře vytvořených individuálních plánů. Teoretické i praktické aspekty účastníci závěrem zhodnotí do metodiky plánování služby.

Teoretická východiska přístupu.
Po celou dobu kurzu je využíván "přístup zaměřený na člověka" (PCA - Person - Centered Approach, neboli Rogersovksý přístup). Je založen na respektu a bazální důvěře v individualitu a možnosti jedince. C.Rogers říká, že základní charakteristikou člověka je sebeaktualizační tendence - tendence k růstu, k rozvoji a naplňování pozitivních možností., neboli jsme schopni svět i sebe poznávat a měnit, ale zároveň neseme za své počínání odpovědnost. Tento růst je nabídnut účastníkům kurzu a jejich prostřednictvím i klientům, s nimiž je sociální služba naplňována. Jedná se o nedirektivní přístup typický třemi postoji. Bezpodmínečným přijetím, empatií a opravdovostí (kongrunecí) ve vztahu terapeuta (v průběhu kurzu lektora) a klienta. Kurz vychází z požadavků legislativy sociálních služeb.

Poznámka: kurz je koncipován jako interaktivní a do jisté míry i sebepoznávací. Účastníci se učí reflektovat nejen uživatele jeho situaci a potřeby, ale vycházejí i z uvědomění vlastních pocitů, myšlenek a stavů.


Termíny: setkání zpravidla probíhají v intervalu jednou za měsíc (frekvenci setkání lze zkrátit i jednou za dva nebo tři týdny).

Průběh:
1. Úvodní setkání teorie plánování služby: přibližně 6 hodin
Témata: co je plánování služby, role klíčového pracovníka, potřeby a osobní cíle, individuální plán a jeho části, vedení rozhovoru s klientem - plánování služby, záznam rozhovoru, sdílení v týmu, v případě potřeby nácvik modelových situací. Dojednání průběhu kurzu a uzavření kontraktu s účastníky.
2. Supervizní setkání: 6 hodin j
Účastníci prezentují průběh a výstupy plánování služby s uživatelem, kterého si vybrali, získávají intervizí podporu skupiny a supervizní podporu lektora.
3. Supervizní setkání: 6
Účastníci prezentují průběh a výstupy plánování služby s uživatelem, kterého si vybrali, získávají intervizí podporu skupiny a supervizní podporu lektora.
4. Supervizní setkání: 6 hodin
Účastníci prezentují průběh a výstupy plánování služby s uživatelem, kterého si vybrali, získávají intervizí podporu skupiny a supervizní podporu lektora.
5. Teorie plánování služby s nekomunikujícím uživatelem: 4 hodiny
Témata: metody a průběh plánování služby s uživateli, kteří nekomunikují.
6 Supervizní setkání: 6 hodin
Účastníci prezentují průběh a výstupy plánování služby s nekomunikujícím uživatelem, kterého si vybrali, získávají intervizí podporu skupiny a supervizní podporu lektora.
7. Workshop - Metodika plánování služby : 6 hodin
Účastníci aplikují získané teoretické i praktické kompetence do písemných pravidel pro plánování služby. Přinášejí náměty na úpravu stávají metodiky pro plánování služby, vytvářejí základy této metodiky.

Kurz obsahuje pro jednoho účastníka přibližně 40 vzdělávacích hodin.

Poznámka: Zařazení metod práce s nekomunikujícím klientem a příslušné supervizní setkání je možné podle potřeb týmu zařadit i dříve - např. jako 4. setkání. Stejně tak je možné dojednat rozsah vzdělávací podpory (počet setkání, dobu setkání) tak, aby odpovídal skutečným potřebám účastníků. Uvedené rozsahy jsou nabídnuty ve verzi, jak bývá obvyklá a zpravidla i maximální.

Cena
Pro poskytovatele sociálních služeb, kteří si kurz objednají pro skupinu pracovníků, a kurz se uskutečňuje v jejich organizaci:
Lektorné smluvní: od 500,- Kč/za hodinu (za celou skupinu)
Cestovné: dle pravidel pro cestovní náhrady

Pro jednotlivce a menší skupiny pracovníků, pokud se kurz uskutečňuje v Olomouci:
500,-- Kč/osoba za kurz /7 vzdělávacích hodin/ (v ceně je započítán pronájem prostorů a drobné občerstvení).
Kontakty

I. P. Pavlova 69
Olomouc 779 00
585 411 375
773 227 544
Email


Klikněte pro podrobnosti