Vzdělávání v sociálních službách

Nabízím vzdělávání pracovníků v sociálních službách.TÝM A TÝMOVÉ ROLE - UVEDENÍ DO PROBLEMATIKY


kurz je akreditován MPSV ĆR - č. 2010/186 - PC/SP/VP

Kurz "Tým a týmové role - uvedení do problematiky" poskytuje teoretickou i praktickou podporu pracovníkům v sociálních službách, sociálním pracovníkům a vedoucím pracovníkům při orientování se v problematice týmové práce a týmových rolí. Účastníci se seznámí s podstatou týmové práce a typickými týmovými rolemi. Kurz zvýší uvědomění účastníků o vlastním fungování v týmu a rolích, které zastávají. Tým je zejména vhodný pro vedoucí pracovníky, kteří poznatků z kurzu mohou využít při harmonizaci vztahů v týmu a řízení pracovníků. Kurz je koncipován jako interaktivní - nabízí vedle teoretických poznatků i učení prostřednictvím prožitků, modelových situací a sebepoznávání. V průběhu kurzu je nabízen a využíván Gestalt přístup a Přístup zaměřený na člověka (Rogersovský přístup).

Cíle kurzu
Cílem kurzu je teoreticky i prožitkově seznámit účastníky se zásadami fungování týmu a týmovými rolemi. Přispět tak k tomu, aby si účastníci více uvědomovali vlastní jednání v týmu, vnímali a rozuměli jednání ostatních a dokázali efektivněji přispívat do činnosti týmu. " Účastníci se naučí rozlišovat mezi skupinou a týmem. " Účastníci se seznámí se zásadami fungování týmu, naučí rozpoznávat typické týmové role a oceňovat jejich přínos pro tým. " Účastníci si uvědomí, jaké týmové role ve skupině mají tendence zastávat a čím přispívají do činnosti týmu. " Účastníci se naučí rozpoznávat a respektovat týmové role svých spolupracovníků. " Účastníci se naučí rozpoznávat, jaké týmové role tým při řešení úkolu potřebuje. " Účastníci si vytvoří představu, jaké týmové role potřebují a chtějí ve svém osobním profesním růstu rozvíjet.

Komu je kurz určen
Kurz je určen zejména pro sociální pracovníky, pracovníky v sociálních službách, vedoucí pracovníky zaměstnanců v přímé péči.

Počet účastníků ve skupině
Minimální počet účastníků 12, maximální počet účastníků 15.

Místo konání
Kurz je možné uskutečnit buď v organizaci, která si jej objedná, nebo v Olomouci.
Pro individuální zájemce a menší skupiny zájemců se kurz koná 1 - 2 x ročně v Olomouci.

Průběh kurzu
Kurz ""Tým a týmová role - uvedení do problematiky" je uskutečňován v rozsahu 7 vzdělávacích hodin.
V průběhu kurzu je pracováno metodami prezentace, práce ve skupinách, týmová diskuze, praktická cvičení, modelové situace, experimenty (techniky k uvědomění), práce s uvědoměním, sebereflexe. Vzdělávací hodinou je 45 minut.

Kriteria pro získání osvědčení:
1. 85 % účast (jednotkou je vzdělávací hodina)
2. 80 % úspěšnost v testu ověření získaných kompetencí.

Opravné prostředky:
a) Účast. Pokud účastník dosáhl 75 % účasti a nesplňuje přitom požadovanou účast 85 %, může získat osvědčení tím, že zpracuje esej k tématu, kterému nebyl přítomen. Lektor zadá strukturu a rozsah tématu (teoretická část, aplikace v sociálních službách). Rozsah eseje 5 - 10 stran tisku.
b) Test. Lektor nabídne účastníkovi opravný termín pro zpracování testu.

Cena
Pro poskytovatele sociálních služeb, kteří si kurz objednají pro skupinu pracovníků, a kurz se uskutečňuje v jejich organizaci:
Lektorné smluvní: od 500,- Kč/za hodinu (za celou skupinu)
Cestovné: dle pravidel pro cestovní náhrady

Pro jednotlivce a menší skupiny pracovníků, pokud se kurz uskutečňuje v Olomouci:
500,-- Kč/osoba za kurz /7 vzdělávacích hodin/ (v ceně je započítán pronájem prostorů a drobné občerstvení).
Kontakty

I. P. Pavlova 69
Olomouc 779 00
585 411 375
773 227 544
Email


Klikněte pro podrobnosti