Supervize


Supervize Supervize je standardní součást odborného růstu pracovníků v pomáhajících profesí.
Supervize pomáhá získat nadhled, orientaci a řešení situace. Supervize podporuje sebepoznání. Obecným cílem supervize v pomáhajících profesích je rozvoj profesionálních a osobnostních kompetencí jednotlivých pracovníků a odborných týmů.


Funkce supervize:

Vzdělávací
Rozvíjí schopnosti, dovednosti, vědomosti supervidovaných. Může jít o uvědomování vlastních stavů a procesů, porozumění procesům klienta, uvědomování vztahu mezi pracovníkem a klientem, hledání dalších způsobů řešení a intervencí atp.
Podpůrná
Věnuje se zpracovávání pocitů a emocí pracovníka, zvyšuje uvědomění vlastních kompetencí.
Normativní
Poukazuje na normy a hodnoty, pomáhá stanovovat a udržovat hranice.


Formy supervizní podpory:

Individuální - supervizor pracuje individuálně s jedním pracovníkem a jeho případem práce s klientem.
Je zde zajištěno maximální bezpečí a dostatek prostoru pro uvědomění vlastních stavů a procesů pracovníka, zkoumání vztahu pracovníka a klienta. Individuální supervize jasně zrcadlí dynamiku práce s klientem.
Skupinová - supervizor pracuje se skupinou pracovníků, kteří si společně vyberou případ k řešení.
Ve skupině je vytvářena podpůrná atmosféra mezi supervidovanými.
Ve skupinové supervizi je bohatší materiál (více vstupů, reflexí, zpětných vazeb).
Nabízí se zde příležitost učit se z úspěchů a chyb ostatních supervidovaných.
Jednotliví účastníci supervize mají méně prostoru jen pro sebe.
Fungování skupinové dynamiky může překrývat vztah pracovníka s klientem.
Skupinová supervize šetří čas a peníze.


Tématická zaměření supervizní podpory:

Případová
  • supervidovaný přináší do supervize konkrétní případ své práce s klientem
- kdy si např. není jistý svým postupem, neví jak s klientem dál pracovat, prožívá pocity bezmoci, nespokojenosti, nedaří se mu zpracovat klientovy nebo i své emoce, apod. Může se jednat například o situaci, kdy hrozí porušení práv klienta, narušení vztahu mezi pracovníkem a klientem, snížení kvality poskytované sociální služby.
  • supervize zaměřená na individuální plánování služby s komunikujícím nebo nekomunikujícím klientem
- supervidovaný dostane supervizní podporu směřovanou na proces plánování a vyhodnocování služby s klientem, na praktickou i formální tvorbu individuálního plánu.

V praktické části supervizor společně se supervidovaným zkoumá podstatné aspekty procesu plánování služby např. vztah mezi pracovníkem a klientem, způsob vedení rozhovoru, potřeby a cíle uživatele, nabízení a dojednávání způsobu podpory, způsob poskytované podpory, vyhodnocování a přehodnocování průběhu služby apod.

Při plánování služby s nekomunikujícím klientem je pozornost věnována především zjišťování potřeb klienta využitím alternativních technik.
Zabývá se i formální stránkou tvorby individuálních plánů v návaznosti na legislativní požadavky a standardy kvality sociálních služeb. Sem patří např. provedení zápisu individuálního plánu, záznamu o průběhu služby, případně krizového plánu.


Způsob supervizní podpory:

Při supervizích jsou zpravidla využívány, Přístup zaměřený na člověka (Rogersovský přístup) Gestalt přístup a technika Baalintovské skupiny.
Přístup zaměřený na člověka využívám při supervizních setkáních ve vztahu k supervidovaným a zprostředkovaně ke klientům. Přístup vychází ze tří základních postojů:
  • Bezpodmínečné přijetí
  • Empatie
  • Opravdovost


Zaměření, průběh a pravidla supervizní podpory se s účastníky a zadavatelem předem dojednávají.


Místo konání

Místem konání je po dohodě pracovna v Olomouci (I.P. Pavlova 69 - viz. Kontakty), nebo prostory v místě poskytovatele.


Cena

Cena supervize je smluvní od 500,- Kč za hodinu. V případě, že se supervize uskutečňuje v místě poskytovatele, je cena navýšena o cestovné.


Kontakty

I. P. Pavlova 69
Olomouc 779 00
585 411 375
773 227 544
Email


Klikněte pro podrobnosti